ดาวน์โหลดไฟล์ แชร์! องค์ความรู้ เรื่อง การเขียนแผน/แบบประเมิน (รูบริค)


องค์ความรู้เขียนแผน แบบประเมินปฐมวัย องค์ความรู้เขียนแผน แบบประเมินปฐมวัย

Advertisements

แชร์ ! องค์ความรู้ เรื่อง การเขียนแผน/แบบประเมิน (รูบริค)


สิ่งดีๆนำมาแชร์ !

องค์ความรู้ที่ได้ในคาบเรียน เรื่อง การเขียนแผน/แบบประเมิน (รูบริค)

ให้สอดคล้องกับ KPA (แชร์ต่อให้รุ่นน้องก็ได้นะคะ)

วัน อังคาร ที่ 3  พฤศจิกายน 2558

โดย นางสาวประนิษา พันธ์ศรี รหัส 56210402303 คบ.การศึกษาปฐมวัยปี 3 หมู่ 3

รายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

 

สรุป ประเด็นความรู้

ประเด็นที่ 1.จากที่ประเมินเพื่อนและที่อาจารย์สอน ( 22 ข้อ)

ประเด็นที่ 2.จากที่เพื่อนประเมิน 2 ข้อย่อย (ข้อคิดดีๆ( 3 ข้อ) / สิ่งที่ได้และจะนำไปปรับปรุงใช้ ( 3 ข้อ)) รวม 6 ข้อ

 

ประเด็นที่ 1.จากที่ประเมินเพื่อนและที่อาจารย์สอน

1.การเขียนแผนทุกครั้งจะต้องไม่ลืม หรือไม่ควรลืม concept เนื้อหา หรือเนื้อเรื่องที่จะสอนเป็นการเขียนอธิบายอย่างละเอียดในสิ่งที่จะสอนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

2.ถ้าเราสามารถใส่มาตรฐานคุณลักษณะกับตัวบ่งชี้ที่ตรงกับสาระการเรียน กิจกรรม เรื่องที่จะสอนก็จะเป็นแผนการสอนที่ดี

3.จุดประสงค์ของแผนการสอน เราจะต้องบอกในเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

4.จุดประสงค์และแบบประเมินรูบริคจะต้องลิงค์และสอดคล้องกันทั้ง 3 ด้าน KPA

5.หากจะประเมินพฤติกรรม (การสังเกต) เราจะต้องใช้เกณฑ์ที่สามารถมองเห็นและสามารถสังเกตเห็นในเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน

6.วิธีดำเนินกิจกรรม ส่วนใหญ่จะนิยมเขียนอยู่ 3 ขั้น คือ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป

7.ถ้าหากวิธีการดำเนินกิจกรรม สามารถมีขั้นฝึกได้ก็จะดี ส่วนใหญ่จะในเขียนแผนเกี่ยวกับ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ

8.ขั้นฝึก คือ ขั้นที่ครูทดสอบ หรือให้เด็กทำแบบฝึกหัด ที่สามรถวัดและประเมินความเข้าใจของเด็กหรือผู้เรียนได้ ว่ามีความเข้าใจและไม่เข้าใจในส่วนไหนบ้าง

9.ขั้นนำ ครูควรกระตุ้นเด็กด้วยคำถามเพื่อเร้าความสนใจ หรือทำให้เด็กเกิดความสงสัยและคิดตาม ทำให้เด็กเกิดความต้องการที่จะค้นคว้าและให้ได้คำตอบ

10.เพลงที่ใช้ในขั้นนำ ควรเป็นเพลงที่อยู่ในเรื่องที่สอน สามารถดึงเข้าสู่เนื้อเรื่องที่จะสอนได้

11.ขั้นสอน จะต้องอธิบายอย่างละเอียดชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจมองเห็นภาพ พร้อมยกตัวอย่างเป็นคำพูด อย่าง เช่น “………เด็กลองจับรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาสิคะ…………”

12.ขั้นสรุป จะต้องให้เด็กสรุป ครูไม่ควรสรุปเองทั้งหมด แต่ครูจะเป็นผู้กระต้นเด็กโดยใช้คำถามเพื่อให้เด็กตอบ หรืออธิบายความเข้าใจสั้นๆในคำพูดของเด็กเอง

13.วิธีดำเนินกิจกรรมควรระบุเวลาทุกครั้งให้ชัดเจนใน1 กิจกรรม 3 หรือ 4 ขั้นอย่างเหมาะสม และสามารถยืดหยุ่นได้ (ดูเรื่องที่สอนด้วย)

14.แบบประเมินที่ใช้ประเมิน (รูบริค) ไม่ควรมีระดับ 0 เพราะครูผู้สอนไม่ควรให้เด็กได้ 0 หรืออยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน

15.ในการประเมิน ระดับเกณฑ์ที่ใช้วัด เช่น 3 2 1 ควรให้ความหมาย ว่าระดับ 3 2 1 นั้นหมายถึงอะไรในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ (ด้านพฤตกรรม) เช่น 3 ปฏิบัติได้ดีมาก

16.สารการเรียนรู้ คือ เรื่องที่ต้องการสอน ต้องการให้เด็กรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน

17.ประสบการณ์สำคัญ คือสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้ปฏิบัติจริงๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ และเป็นสิ่งที่เด็กสามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้อีกด้วยตัวเอง (เกิดการเรียนรู้และเข้าใจนำไปใช้ได้)

18.วัสดุ อุปกรณ์ เวลาเขียนให้เอาสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่สอนก็พอ เช่น สื่อ (ชื่ออะไร) เพลง (เกี่ยวกับเรื่องที่สอน)

19.วิธีดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 หรือ 4 ขั้น ควรเขียนอธิบายเป็นข้อๆ 1. , 2. เป็นต้น

20.แผนการจัดประสบการณ์จะต้องสามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่นๆและมีความยืดหยุดได้ต่อผู้เรียน

21.วัตถุประสงค์นอกจากจะตรงกับแบบประเมินที่สอดคล้องและครอบคลุมกับ KPA ทั้ง 3 ข้อแล้ว อาจเพิ่มเติมอีกก็ได้ มากกว่า 3 ก็ได้ แต่ต้องครบ KPA

  1. ขั้นสอนในการอธิบายก็อย่าอธิบายเยอะ วน จนทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและน่าเบื่อ ควรใช้ภาษที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ( สั้นตรงประเด็นเข้าใจได้ ไม่ใช่เยอะแต่หาประเด็นไม่เจอ)

(ขอบคุณนะคะ ถ้าทำได้ทั้งหมดการเขียนแผนการสอนอนุบาลและแบบประเมิน จะสมบูรณ์สุดไปเลยนะค่ะ)อิอิ

ประเด็นที่ 2.จากที่เพื่อนประเมิน (ข้อคิดดีๆ/สิ่งที่ได้และจะนำไปปรับปรุงใช้)

2.1 สิ่งที่ควรปรับและนำไปแก้ไข

  1. จุดประสงค์นอกจากจะตรงแลครอบคลุมกับKPAแล้ว จะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนในแต่ละทักษะ สามารถประเมินได้เชิงพฤติกรรม (การสังเกต)

2.แบบประเมินที่ทำประเมินเด็กอนุบาล สำหรับแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ยังไม่ต้องประเมินออกมาเป็นเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่ต้องคิดหาค่าเฉลี่ย ร้อยละก็ได้

3.แบบประเมินที่แสดงออกมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ ควรนำไปใช้กับโครงการ มากกว่าแผนการจัดประสบการณ์เด็กอนุบาล

2.2ข้อคิด

  1. “บางครั้งสิ่งทีเรารับรู้มา อาจไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือว่าถูกต้องเสมอไป แต่ สิ่งที่เรารับรู้มาหรือได้มานั้น ข้อมูลอาจยังไม่ครบสมบูรณ์ทั้งหมด หรือ แม้แต่ เป็นสิ่งที่เราเข้าใจและบอกว่าสิ่งนั้นถูก ทั้งที่จริงเป็นสิ่งที่ผิด ซึ่งจะส่งผลต่อการนำไปใช้ของเราเองในทางที่ผิด อาจทำให้เราวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูลอื่นๆผิดพลาดได้”

2.”คนที่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองไดและพร้อมที่จะแก้ไข ปรับปรุง คือ บุคคลพร้อมที่จะ พัฒนา” รู้ว่าอะไรผิดแล้วแก้ไข ดีกว่าทำไปโดยไม่รู้ว่าถูกหรือผิด

3.”คนเราให้ความสำคัญของสิ่งใด และมองสิ่งหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ต่างกัน มุมมองในการมองคนอื่น อย่างเข้าใจที่สุด คือ ยอมรับและเข้าใจให้ได้ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งความคิด และการปฏิบัติตน ฉะนั้น การวางตัวให้เหมาะสมและการปรับตัว คือ เข้าใจในบุคลิกของคนนั้นก็พอ” ที่สำคัญก่อนมองคนอื่นให้ย้อนมองตัวเองและเข้าใจตัวเองดีเสียก่อน (ผิดให้ยอมรับว่าผิด ควรแก้ไข)

………………..^_^……………..คิดดี ก็ดี คิดจะทำดี ก็ยิ่งๆดี……

ขอบคุณองค์ความรู้ที่ได้ในคาบเรียนนี้ทั้งจากอาจารย์และเพื่อน ความรู้นี้จะไม่ศูนย์เปล่า ดิฉันจะนำไปใช้และแก้ไขในส่วนที่ผิดและต้องเพิ่มเติม  ขออภัยอาจารย์ด้วยนะคะที่แชร์องค์ความรู้ช้า

—-จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลาคะ แอคทีฟ –active learnning …….

กลุ่มปุ๋ยเปลี่ยนโลก (เอกสารเรื่องน่ารู้)

108 คำคมจีน สุภาษิตจีน ปรัชญาจีน ที่มีความหมายลึกซึ้งและมีประโยชน์


108 คำคมจีน สุภาษิตจีน ปรัชญาจีน ที่มีความหมายลึกซึ้งและมีประโยชน์

รวมคำคมจีนที่แปลเป็นไทยมากมาย รวมคำสอนคนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ขงเบ้ง ขงจื้อ เล่าจื้อ เป็นต้น รวบรวมสุภาษิตจีน ปรัชญาจีน มาให้ชาวคำคม108 มาให้อ่านกัน เป็นสุภาษิตคนดัง จากคนจีนรุ่นก่อน ซึ่งเป็นชนชาติที่มีความรู้และประสบการณ์มาก มีนักปราชญ์หลายสาขาหลายแขนงจำนวนมาก สามารถนำคำสอนเหล่านี้ เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำคมจีน สุภาษิตจีน ปรัชญาจีน

1. ในบางครั้งที่เราอยากจะร้องไห้ แต่ทำได้เพียงแค่หัวเราะแล้วพูดว่า “ไม่มีอะไร”
2. อย่าให้ชีวิตพ่ายแพ้อารมณ์ตัวเอง
3. การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก
4. ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ จักไม่ยุติกลางคัน
5. จิตมั่น ความชั่วร้ายทั้งปวงย่อมไม่อุบัติ จิตสงบ จักไม่สนใจเรื่องทั้งปวง
6. ผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล
7. ทะเลรองรับแม่น้ำร้อยสายได้ จึงกว้างใหญ่ไพศาล บุคคลผู้สูงส่ง เข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหา
8. ผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุ
9. ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้า ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน
10. ความยิ่งใหญ่ของอุดมการณ์ มิได้อยู่ที่การชนะผู้อื่น แต่อยู่ที่การชนะตัวเอง
11. การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก
12. ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน
13. คนที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือคนที่เข้มแข็งกว่าเสมอ
14. ความจริงที่ว่าคนอ่อนแอกว่าเอาชนะคนแข็งแรงกว่าได้ คนที่หยาบกระด้างต้องพ่ายแพ้ คนที่อ่อนโยน เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ แต่ไม่มีใครทำตาม
15. ในโลกนี้ไม่มีอะไรนุ่มหรือบางกว่าน้ำ แต่การที่น้ำสามารถกัดเซาะสิ่งที่แข็งอย่างไม่ยอมจำนนนั้น ไม่มีอะไรจะเทียบได้
16. อย่ายอมแพ้ ตราบเท่าที่ยังมีความหวัง แต่อย่าหวังจนเกินเหตุผล เพราะนั่นสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถมากกว่าการพินิจพิจารณา
17. ความฉลาดประกอบไปด้วยการรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์
18. คนชั้นต่ำแต่มีการศึกษาดี มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง คนชั้นสูงแต่ไร้การศึกษา จะมีประโยชน์อะไร
19. มีหนังสือตั้งเล่มเกวียน ก็ไม่เท่ามีครูคนเดียว
20. คนรวย วางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ คนจนวางแผนแค่วันนี้

คำคมจีน

21. คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนเข้มแข้ง คนที่เอาชนะตัวเองได้เป็นคนที่มีอำนาจ
22. อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ สิ่งที่ต้องกลัวอย่างเดียวคือการหยุดนิ่ง
23. คนที่เก่งทุกทาง แท้จริงคือคนที่ไม่มีอะไรเก่งจริงสักอย่าง คนที่รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง แท้จริงคือคนที่ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลย
24. การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นไม่ยาก มันก็เหมือนกับการคบเพื่อน ยิ่งคบก็ยิ่งคุ้นเคย พบหน้ากันทุกวัน มิตรภาพก็ยิ่งสนิทแน่นแฟ้น
25. พูดถึงอะไรสำคัญที่สุด ความประพฤติย่อมสำคัญที่สุด
26. ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง
27. เรียน จึงรู้ว่าตนเองด้อยความรู้ สอน จึงรู้ว่าลำบาก
28. อุดมการณ์เล็กนิดเดียว แต่ใจใหญ่ ผลสุดท้ายย่อมแย่ ลังเลโลเล สุดท้ายย่อมเสียใจ
29. ผู้ใดรู้จักใช้พู่กัน จะไม่ต้องขอทานเขากิน
30. หนังสือทุกเล่มอ่านอย่างละเอียด แบบขบเคี้ยวเพื่อให้ได้เนื้อแท้ของมัน
31. เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของคุณ
32. เงียบลง คุณจึงจะคิดได้ ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ
33. เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู
34. การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง
35. ถ้าไม่ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นทุกๆ วัน ก็จะล้าหลังลงทุกๆ วัน
36. ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา
37. คุณจะต้องเดินเข้าไปด้วยตัวคุณเอง
38. ผู้ที่มีเกียรติ คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น
39. ภรรยาเหมือนเสื้อผ้า ขาดหรือหายก็หาใหม่ได้ พี่น้องเหมือนแขนซ้ายขวา ขาดแล้วยากที่จะต่อได้
40. เมื่อโกรธอย่าเพิ่งตอบข้อความใคร เมื่อดีใจอย่าเพิ่งให้สัญญา เมื่อเศร้าหนักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจ

คำคมจีน

41. เกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยล้ม แต่อยู่ที่เราลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มต่างหาก
42. ก่อนแต่งงานเปิดตาให้กว้าง หลังแต่งงานหรี่ตาเสียบ้าง
43. สุภาพชนมีจิตใจราบเรียบและไม่หยิ่ง ทุจริตชนมักเย่อหยิ่งและใจไม่สงบนิ่ง
44. ผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลางใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูงใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่
45. เพราะแสวงหามิใช่การรอคอย เพราะชำนาญมิใช่โอกาส เพราะสามารถมิใช่โชคช่วย ดังนั้นแล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน
46. ความร่ำรวยที่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้อง สำหรับฉันแล้วเหมือนกับก้อนเมฆลอย
47. คนที่ไม่ทำอะไรเลย เอาแต่กินไม่มีทางก้าวหน้า
48. คนที่รู้การศึกษาสู้คนที่ชอบเรียนรู้ไม่ได้ คนที่ชอบศึกษาสู้คนที่มีความสุขกับการศึกษาไม่ได้
49. อย่าหัวเราะเยาะความฝันของผู้อื่น คนที่ไม่มีฝันก็เหมือนไม่มีอะไรในชีวิต
50. การพูดให้ร้ายไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลว เพราะเมื่อน้ำลด หินก็ยังอยู่ที่เดิม
51. ไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับคนที่ตายไปแล้ว หากยังมีลมหายใจอยู่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง
52. จุดเทียนให้สว่าง ดีกว่าก่นด่าความมืด
53. ทำงานอย่าหวังเร็วเกินไป อย่าหวังสิ่งตอบแทนเล็กน้อย เอาแต่จะให้เร็ว แต่ไม่สามารถบรรลุจุดหมาย เอาแต่หวังสิ่งเล็กน้อยก็จะทำการใหญ่ไม่ได้
54. ชีวิตคือการเดินทางไกล ความตายคือการกลับสู่มาตุภูมิ
55. จงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบหน้าคุณ ความสุขของคุณจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเอง
56. ชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ ทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ
57. เห็นคนชั่วต้องพิจารณาตน หาสิ่งบกพร่องเป็นเครื่องเตือนสติ
58. ไม่รู้จริงอย่าเพิ่งพูด ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งถ่ายทอด
59. รู้ก็ให้บอกว่ารู้ ไม่รู้ก็ให้บอกไม่รู้ จึงเป็นคนที่ฉลาด
60. รักเขา..ต้องไม่ปล่อยให้เขาเอาแต่สบาย หากจริงใจต่อเขา ก็๋ต้องอบรมสั่งสอนเขา

คำคมจีน

61. พวกทำเกินหน้า กับพวกทำไม่ได้ เป็นพวกเดียวกัน
62. ไม่กลัวไม่มีตำแหน่ง แต่กลัวไม่มีความสามารถในการดำรงตำแหน่ง
63. สิ่งใดที่ตัวเราไม่ชอบ จงอย่าทำกับผู้อื่น
64. เสียเงินทองถือว่าเสียเพียงหนึ่ง เสียชื่อเสียงถือว่าเสียมากกว่าหนึ่ง แต่หากว่าสูญเสียกำลังใจ ถือว่าสูญเสียทุกอย่าง
65. ได้แต่ร่ำเรียน แต่ไม่รู้จักวิเคราะห์แยกแยะ จึงไม่เข้าใจเหตุผล
66. ความคิดเห็นการเมืองไม่ตรงกัน ไม่ควรวางแผนร่วมคิดด้วยกัน
67. เพื่อนประจบสอพลอ เพื่อนที่ทำให้อ่อนน้อมเอาใจ เพื่อนที่ชอบเถียงโดยไม่มีความรู้ เพื่อนทั้ง 3 ประการนี้เป็นภัยแก่เรา
68. เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต
69. ถ้าคุณหัวเสีย คุณจะเสียหัว
70. อย่าไล่สุนัขให้จนตรอก อย่าต้อนคนให้จนมุม
71. อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย
72. ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
73. เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน”
74. นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ
75. ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น
76. จริงคือลวง ลวงคือจริง ถ้าคุณคิดว่าข้าศึกมีทางเลือกเพียง 2 ทาง จงแน่ใจได้ว่าเขาจะเลือกทางที่ 3
77. ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี
78. มังกรถ้าไร้หัว หางก็ตีกันเอง ถ้าคานบนเอน คานล่างก็เบี้ยว ถ้าเสาเอกเฉียง เสาโทก็เฉียง
79. คนมองไม่เห็นการณ์ไกล ภัยก็จะมาถึงตัว คนไม่รู้จักตัดไฟ ภัยก็จะน่ากลัว
80. ยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุจเสียงฟ้า แม้เทวายังสยบหลบทางให้ จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจ คงร้องให้วันหนึ่งแน่ คราวแพ้มี

คำคมจีน

81. ไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียว แต่ คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
82. เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร
83. เมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาด เมื่อพลั้งพลาดต้องรู้หลึกใส่ปลีกหาง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆทำ ค่อยคลำทาง จึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือ
84. เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต
85. เมื่อใครสักคนหนึ่ง ทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้
86. การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
87. ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่
88. เมื่อนักการฑูตพูดว่า “ใช่ หรือ อาจจะ” เขามีความหมายว่า “อาจจะ” เมื่อนักการฑูตพูดว่า “อาจจะ” เขามีความหมายว่า “ไม่” เมื่อนักการฑูตพูดว่า “ไม่” เขาไม่ใช่นักการฑูต เพราะนักการฑูตที่ดีจะไม่ปฏิเสธใคร
89. เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ไม่” หล่อนมีความหมายว่า “อาจจะ” เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “อาจจะ” หล่อนมีความหมายว่า “ใช่ หรือ ได้” เมื่อสุภาพสตรีพูดว่า “ใช่ หรือ ได้” หล่อนไม่ใช่สุภาพสตรี
90. คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย
91. ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคต
92. อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย
93. ตัดไผ่อย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าเหลือลูก คิดทำการใหญ่ ใจคอต้องเหี้ยมหาญ
94. ข้าพเจ้ายอมทรยศต่อคนทั้งโลก ดีกว่าให้คนในโลกทรยศต่อข้าพเจ้า
95. เป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคน เป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้
96. คนฉลาดปราดเปรื่อง เขานั่งนิ่งสงวนคม
97. ไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่า ๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
98. ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่าเกลือเป็นหนอน
99. เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมียอดคน ฉะนั้นจึงอย่าประมาท
100. ถ้าเป็นกษัตริย์ แล้ว ไม่โลภ ก็ เป็นกษัตริย์ ที่ดีไม่ได้ ถ้าเป็นนักบวชแล้วโลภ ก็ เป็นนักบวช ที่ดีไม่ได้

คำคมจีน

101. ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน
102. น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใด เราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากฉันนั้น
103. ดวงอาทิตย์ทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัด แต่ เรายังต้องทำความเข้าใจในส่วนที่มืด ซึ่งยังคงดำรงอยู่
104. ความรีบร้อนมักนำความผิดพลาดมาให้เสมอ
105. ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
106. การกล่าววาจากระทบผู้อื่น เหมือนคมมีดกรีดหัวใจ
107. เรื่องราวของครอบครัวไม่ควรแพร่งพรายออกนอกเรือน
108. คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย

วิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพตัวขยาย


วิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพตัวขยาย

puikayai.jpg

นี่เป็นอัตราเริ่มต้น เหมาะสำหรับทำใช้ในครัวเรือน และพื้นที่น้อย
– ถังพลาสติกที่มีฝาปิดใส่น้ำสะอาด 8 ลิตร ถ้าเป็นน้ำประปาก็ขังไว้ให้หมดคลอรีน 3-4 วัน
– ใส่กากน้ำตาล 300 ซีซี (ครึ่งขวดเล็ก) คนให้กากน้ำตาลละลาย
– ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ 300 ซีซี คนให้เข้ากัน (หัวเชื้อแอ๊คติโนมัยซิท หรือหัวเชื้อบาซิลลัส )
– ปิดฝาซีนให้แน่น 3-4 วัน

เมื่อครบ 3-4 วัน พอเปิดฝาถังออกจะเกิดฝ้าขาวลอยอยู่ด้านบน
นั่นแสดงว่าขบวนการหมักสมบูรณ์ดี ประโยชน์การใช้ถ้านำไปใช้กับสิ่งแวดล้อม
ประมง การปศุสัตว์ใช้เวลาหมัก 3-7 วันก็สามารถนำไปใช้ได้แล้ว เพราะว่าเอาแค่จุลินทรีย์ไม่ได้เอาธาตุอาหาร

แต่ถ้าใช้กับต้นไม้ ให้หาธาตุอาหารมาใส่ และหมักไปถึง 3 เดือน ให้ความเป็นกรดลดลงเสียก่อน
แต่เนื่องจากความแตกต่างของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น พืชบางชนิดต้องการดอก
บางชนิดต้องการผล บางชนิดต้องการต้นและใบ

ถ้าจะเร่งต้น เร่งใบ ก็เอา พืชประเภท ไนโตรเจน มาใส่ เช่น กระถิน กระเฉด คะน้า กวางตุ้ง ถั่วต่างๆ
เอามาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันให้ได้ 1 ก.ก.สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ถุงตาข่าย นำไปหมัก 3 เดือน
ถ้าเร่งดอก ก็ใช้หนอ่ไม้ฝรั่ง ใบแก่ชะอม มูลค้างคาว หินฟอสเฟต เปลือกกุ้ง ฟักทอง บล๊อกโคลี่ เปลือกไข่
ถ้าเร่งผล ก็พวก ผลไม้สุก กล้วยหอมงอม พริกสด กระเจี๊ยบเขียว

อัตราการใช้ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีด พ่น ราด รด วันเว้นวัน จะช่วยปรับปรุงดิน ธาตุอาหารจะช่วยบำรุงต้นไม้
ใช้กับสิ่งแวดล้อม นำไปใส่ท่อเพื่อขจัดไขมันอุดตัน ใส่แหล่งน้ำเพื่อขจัดน้ำเสีย ใส่ห้องน้ำดับกลิ่น
ใช้กับปศุสัตว์ 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 50 ลิตร ให้สัตว์กิน ผสมน้ำ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่น

วิธีการทำ ฮอร์โมนเร่งโต เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก


เรื่องน่ารู้ !

วิธีการทำ ฮอร์โมนเร่งโต เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก

วัสดุอุปกรณ์

1.ยอดกระถิน (เก็บตอนเช้ามืดยังไม่ถูกแสงแดด) 1 กก.
2.หัวไชเท้า 1 กก.
3.มะพร้าวขูด 1 กก.
4.น้ำมะพร้าวแก่ 19 ลิตร
5.จุลินทรีย์ 1 ลิตร

ขั้นตอนที่ 1
การขยายจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าว นำจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมลงในน้ำมะพร้าวแก่ จำนวน 19 ลิตร คนให้เข้ากัน 1-3 วันแรกเปิดฝาระบายอาศวันละครั้งหมักไว้ 15 วัน

ขั้นตอนที่ 2
ก็บยอดกระถินตอนเช้ามืดสับหรือโขลกให้พอแตก หัวไซเท้าสับหรือโขลกให้พอแตก มะพร้าวขูดนำทั้ง 3 อย่างมาห่อผ้าเสื้อยึดอย่างหนา แช่ในน้ำมะพร้าวที่ขยายในจุลินทรีย์ หมักไว้ 15 วัน ยกถุงพืชออบีบน้ำ นำน้ำหมักที่ได้บรรจุใส่ขวดเก็บไว้ใช้ในการฉีดพ่นเป็นฮอร์โมน
ประโยชน์ : เป็นฮอร์โมนเร่งโต เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก
อัตราการใช้ : 40 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่น 10-15 วันต่อครั้ง

อ้างอิง : http://www.kasedtakon.com/82

หัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส


หัวเชื้อจุลินทรีย์บาซิลลัส

ส่วนประกอบ
– เปลือกสับปะรดสับละเอียด 3 กิโลกรัม
– ใส่กากน้ำตาล 1 ลิตร หรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
– ใส่ยาคูลท์ 2 ขวด
– ปิดฝาซีนให้แน่น หมักไว้ 15 วัน เติมน้ำ 5-10 ลิตร หมักต่อ 1 เดือน กรองเอาแต่น้ำใส่ขวด

ประโยชน์ จุลินทรีย์ในกลุ่มของบาซีลลัสนี้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง
ย่อยซากอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช

วิธีใช้ หัวเชื้อ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีด พ่น ราด รด วันเว้นวัน

หัวเชื้อนี้สามารถนำไปทำน้ำยาเอนกประสงค์ได้ด้วย