รับตรง อุบล 56


หน้าหลัก
|
สมัครเข้าศึกษาต่อ
|
ตรวจสอบ/ค้นหา
|
สมัครเพิ่ม
|
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Officer Zone
 #560: แจ้งรายละเอียดการให้บริการตอบข้อซักถามการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ปีการศึกษา 2556 

เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ ดังนี้

1. วันทำการ ให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

    (ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 08.30-09.00 น. และ เวลา 13.00-13.30 น. เป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อมูลการคัดเลือกฯ ) 

2. วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์  ของดให้บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์

 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555

 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 [3.13 MB]
 #550: การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 

สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556  สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้

1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) –> เลือกคณะ –> เลือกสาขาวิชา  ได้จำนวน 1 สาขาวิชา

   (จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)

2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)

   ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู  2 วิธี ดังนี้

   2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) –> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ –> เลือกสาขาวิชา

   2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  เลือกสอบ gat และ pat 77-82) –> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ –> เลือกสาขาวิชา

   ** หมายเหตุ  ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **

3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

 

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555   (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)

 

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

 #558: คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิขา 2556 
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555

 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะวิทยาศาสตร์) [75.03 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะเกษตรศาสตร์) [77.46 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) [61.42 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) [67.39 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะบริหารศาสตร์) [68.10 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะนิติศาสตร์) [64.54 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) [103.82 KB]
 คุณสมบัติเฉพาะ (คณะรัฐศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ) [59.16 KB]
 #559: คุณสมบัติทั่วไป/คุณสมบัติโควตา(กีฬา ศิลปวัฒนธรรม รักษ์เกษตร ภาวะผู้นำ และโอลิมปิกวิชาการ) /การส่งเอกสาร 

ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษากลุ่มประเภทรับตรงตามโควตา ดังต่อไปนี้

1.โควตากีฬา  (ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)

2.โควตาศิลปวัฒนธรรม(ต้องมีหลักฐานกิจกรรมระดับเขตการศึกษา/จังหวัด)

3.โควตาโอลิมปิกวิชาการ (ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.ทั่วประทศ ตามที่หลักสูตรกำหนด)

4.โควตารักษ์เกษตร (บิดา/มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นบุตรหลานผู้มีที่ทำกิน สปก.)

5.โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  (มีหลักฐานกิจกรรมด้านภาวะผู้นำ/บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม)

 

จะต้องนำส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ประทับตราภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 หรือนำส่งด้วยตนเองไม่เกินวันที่ 10 กันยายน 2555  ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ 

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555

 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติโควตาประเภทรับต่าง ๆ [118.60 KB]
 #556: การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 

การเลือกคณะ/สาขาวิชาสำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556

สำหรับผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ได้ดังนี้

1.เลือกวิธีรับตรงตามพื้นที่ (ตามสังกัดสถานศึกษา) –> เลือกคณะ –> เลือกสาขาวิชา ได้จำนวน 1 สาขาวิชา

(จะไม่มีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เลือก จะต้องเลือกที่ข้อ 3 เท่านั้น)

2.สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบวิชา 71-72) และคณะรัฐศาสตร์ (สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา 71)

ให้พิจารณาสมัครผ่านเมนู 2 วิธี ดังนี้

2.1 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์(สายวิทย์ เลือกสอบ วิชา71-72) ให้เลือกเมนูวิธีรับตรงตามพื้นที่ (บริการ หรืออีสาน หรือภาคอื่น) –> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ –> เลือกสาขาวิชา

2.2 สำหรับผู้ประสงค์เลือกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (สายศิลป์ เลือกสอบวิชา 77-82) ให้เลือกเมนูโควตาพื้นที่ (บริการ หรือ อีสาน หรือ ภาคอื่น) (คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เลือกสอบ gat และ pat 77-82) –> เลือกคณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ –> เลือกสาขาวิชา

** หมายเหตุ ผู้ประสงค์สมัครคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกได้ 2 ประเภท หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบข้อมูลความซ้ำซ้อนจะดำเนินการยกเลิกการสมัครทันที **

3. กรณีประสงค์เลือกสาขาเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) ผู้สมัครสามารถเลือกเมนู โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่อีสาน โควตาพื้นที่ภาคอื่น(เฉพาะสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เปิดรับโควตาพื้นที่ภาคอื่น

 

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับในข้อ 1-2 จำนวน 1 สาขาวิชา + ในข้อ 3. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ทั้งสองสาขา) อีก 1 สาขาวิชา **

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 13 กรกฏาคม 2555- 31 สิงหาคม 2555 และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 (กรณีที่สมัครแล้วโปรดรีบ download แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อติดต่อชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของท่าน)

ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 #553: การส่งเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2556 

สำหรับผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ดังนี้

1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ

2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบ ปพ. 4 ภาคเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาการชำระเงินค่าสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

นำส่งทางไปรษณีย์ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และ นำส่งด้วยตนเอง ได้จนถึง วันที่ 10 กันยายน 2555 ที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ในวัน และ เวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

 

ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งเอกสาร

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  พร้อมวงเล็บมุมซองว่า เอกสารประกอบการสมัครแพทย์

 

**หมายเหตุ –ผู้สมัครโปรดตรวจสอบความชัดเจนของเอกสารก่อนส่งมายังมหาวิทยาลัย เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง **

 

ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรแพทยศาสตร์ [102.17 KB]
 #548: เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
ประกาศโดย: บดินทร์ รัตนโสภา   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

 รับตรงตามพื้นที่ พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น [151.01 KB]
 แนะนำเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 [100.59 KB]
 จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(รับตรงตามพื้นที่และAdmissions กลาง 2556 [78.28 KB]
Date : Aug’20 2012   09:48:49
Time zone: Asia/Bangkok
You are from IP address : 172.16.1.122<–202.29.186.207
หน้าหลัก | วิธีการสมัครและชำระเงิน | Download PDF Reader
© Copyright 2009, Ubon Ratchathani University, All Rights Reserved.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s