รัฐบาลไทย ร่วมใจอาเซียนเป็นหนึ่ง


www.thaigov.go.th

  • ขนาดตัวอักษร 
  •  

  • Increase sizeReset size Increase size 
  •   
 
สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง”
 
68996_chanwit.jpg

 

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community : AEC ) ในปี ๒๕๕๘  การศึกษาได้ถูกกำหนดให้เป็นกลไกหลักในการนำอาเซียนก้าวสู่ความเจริญ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community : AEC ) ในปี ๒๕๕๘  การศึกษาได้ถูกกำหนดให้เป็นกลไกหลักในการนำอาเซียนก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สุชาติ ธาราธำรงเวช) มีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีน รวมถึงภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเอกชนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับพัฒนาศักยภาพเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพในมิติด้านองค์ความรู้ ด้านมุมมองความคิด ด้านการแสดงออก แบบร้อยเรียงคำพูดผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ นำไปสู่การค้นหานักเรียนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นของโรงเรียนเอกชนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อไป

 

สำหรับการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” เป็นการประกวดสุนทรพจน์ ๗ ภาษา ๑๓ ประเภท ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม เขมร พม่า และมลายู ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ (ระดับ ม.ต้น – ปวช.) และนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจะมีการจัดประกวดรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) ภาคใต้ (โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาคเหนือ(โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี) และกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในแต่ละภาษา แต่ละประเภท ในรอบคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติคุณนักเรียนต้นแบบ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๖๗๘ ๖๔๐๓ – ๙ หรือทางเว็บไซต์ www.opec.go.th / www.dusit.ac.th

————————————————————————

โสภณ / ข่าว ๒๕๕๕

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สช.

 
 
 
Social sharing

 
 
 
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s