Phrasal verbs


 
 
 
เนื้อหา
 
สมัครสมาชิก
 
เข้าระบบ
 

กลับ ← เส้นทาง → หน้าแรก → หมูน้อย → บล็อก → Phrasal verbs → Phrasal verbs


 
หมูน้อย
 
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0
 

 
 
 

Phrasal verbs

Phrasal  verbs

Phrasal verbs หรือ two-word verbs นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน  โครงสร้างของ Phrasal verbs ประกอบด้วยสองส่วน คือ คำกริยาและส่วนประกอบ

verb +  preposition  or  particle

put + out   =  put out  (to extinguish)

            เมื่อใช้ในรูปประโยคและมีกรรม  ถ้ากรรมนั้นเป็นสรรพนามจะวางอยู่ระหว่าง verb  กับ  particle ตัวอย่างเช่น

            Yesterday a fire broke out at the new market.  The firemen were able to put it out.   

            เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้ที่ตลาดใหม่  พนักงานดับเพลิงดับได้ทัน

           

             ถ้ากรรมนั้นเป็นคำนามจะวางไว้หลัง preposition

            The firemen were able to put out the fire at the new market.

 

            หรือวางไว้ระหว่าง  verb + particle ก็ได้

            The firemen were able to put the fire out at the new market.

            พนักงานดับเพลิงดับไฟที่ตลาดใหม่ได้

 

            สิ่งที่เป็นปัญหาในการแปล คือ เมื่อคำกริยาและส่วนประกอบมารวมกันเป็น Phrasal verbs แล้ว จะทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่มีเค้าความหมายของ   คำกริยาเดิมเลย การเรียนรู้คำเหล่านี้จึงนับว่ามีประโยชน์มากในการแปล อันที่จริงแล้ว Phrasal verbs มีอยู่มากมาย ส่วนที่นำมาไว้ในบทเรียนนี้เป็นเพียงส่วนน้อยโดยคัดเลือกมาจากคำที่ใช้อยู่บ่อย ๆ

วิธีแปล

            อ่านประโยคหรือข้อความให้เข้าใจโดยพิจารณาจากปริบทดูว่า Phrasal verbs นั้น ใช้ในความหมายใด อาจใช้พจนานุกรมช่วยในการค้นหาความหมาย พจนานุกรมที่เกี่ยวกับ Phrasal verbs โดยเฉพาะ มีหลายเล่ม เช่น   

            ·  NTC’s Basic Phrasal Verbs. Lincolnwood, Illinois: National Textbook,

1996.

  • Longman Dictionary of Phrasal Verbs. Harlow, Essex: Longman, 1983.

 

พจนานุกรมทั่ว ๆ ไป บางเล่ม  ก็มีอธิบายเกี่ยวกับ  Phrasal verbs เช่น

  • The Oxford English Dictionary.  2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.
    • Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed. Harlow, Essex: Longman, 1995.

·   Collins Cobuild.  London and Glasgow: Collins Publishers, 1990.

 

ตัวอย่าง  Phrasal verbs

1.  break down

1.1      stop functioning

This machine will break down if you don’t take care of it.

เครื่องยนต์จะพังถ้าคุณไม่เอาใจใส่มัน

1.2     lose control of one’s emotions

She broke down when she heard of her friend’s accident.

          เธอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อได้ยินข่าวอุบัติเหตุของเพื่อน

1.3     to break something down (trans v.)

The survey breaks down the population of Thailand region by region.

การสำรวจประชากรของประเทศไทยแบ่งไปตามภาค

 

2. bring down

2.1      to cause to fall or come down

After much hard bargaining, he brought the price down to 300 baht for the dress.

หลังจากต่อรองกันอย่างหนัก เขาต่อราคาเสื้อชุดลงมาเหลือ  300 บาท

2.2     cause to be defeated, defeat

This scandal could well bring the government down.

เรื่องอื้อฉาวนี้สามารถทำให้รัฐบาลพ่ายแพ้ได้ทีเดียว

 

3. bring forward

3.1     propose or to show or produce for examination

She brought forward a new proposal to her thesis adviser.

เธอเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

3.2     to  bring (something in the future) nearer to the present time

The head of the department has brought the meeting forward to next Monday.

หัวหน้าภาคเลื่อนการประชุมเข้ามาเป็นวันจันทร์หน้า

 

 

Phrasal Verbs(Two-word Verbs)

1.      1.      กลุ่มที่สามารถแยกคำได้ (Separable Combinations)

ตัวอย่างเช่น

Please turn on the light.= กรุณาปิดไฟ

Please turn  the light  on.= กรุณาปิดไฟ

Please turn  it  on = กรุณาปิดไฟ

2.      2.      Inseparable Combinations ( กลุ่มที่ไม่สามารถแยกคำได้ )

I got off the train.( not got the train off )= ฉันลงจากรถไฟ

She looked in on the children.=เธอไปเยี่ยมเด็กๆ

She got over her cold very quickly.=เธอหายจากหวัดอย่างรวดเร็ว

You can come along with us.=คุณจะไปกับเราด้วยก็ได้

I gave up smoking threes year ago.= ฉันเลิกสูบบุหรี่มา3 ปีแล้ว

 

ที่มา: http://e-book.ram.edu/e-book/e/en322/en322_09_01.htm

 

                                                       แบบฝึกหัด Phrasal verbs

 

 

1. drop in               2. pass out             3. go off                 4. turn into

5. wear off             6. look after           7. fell through                  8. wear out

9. hold up              10. pass away                  11. told off             12. look into

13. come into                   14. carry out           15. let down           16. work out

17. give up             18. make up for      19. come across      20. put up with

 

1. The police told the thief to ………. his gun ………. .

2. When my sister goes o­n vacation, I ……………….. her dog.

3. Dan …………… yesterday after dinner.

4. He …………… a large sum of money when his aunt died.

5. Unfortunately, my trip to Indonesia …………… because I couldn’t save enough money.

6. He …………… because the room was too hot.

7. The affects of the medicine will …………… after a few hours.

8. They …………… some lost Mayan ruins in the jungle.

9. Pancake will not …………… smoking in her house.

10. I hope you two can ………….. your problems.

11. If you ………. the same shoes everyday, you’ll wear them ………. .

12. Beam …………… being late by getting me flowers.

13. After battling cancer for several years, he finally …………… at the age of 87.

14. The bomb could …………… at any moment.

15. Ploy ………. me ………. when she found out I was gossiping about her date with Dome.

16. I felt …………… when I didn’t receive a birthday card from my sister.

17. The secret agent …………… his orders exactly as planned.

18. When she kissed the frog, it …………… a handsome prince.

19. The police are …………… the murder.

20. The accident ………. traffic ……….. for an hour.

 

Answer keys

1. give … up (ยอมจำนน)                                    2. look after (ดูแล, เอาใจใส่)

3. dropped in (แวะเยี่ยม)                                    4. came into (ได้สมบัติ)

5. fell through (ล้มเลิก)                                     6. passed out (เป็นลม)

7. wear off (ค่อยๆ หายไป)                         8. came across (พบโดยบังเอิญ)

9. put up with (ทน)                               10. work out (แก้ปัญหา)

11. wear … out (ทำให้โทรม, ทำให้เหนื่อย)                12. made up for (ชดเชย)

13. passed away (ตาย)                                     14. go off (ระเบิด)

15. told … off (ดุด่า, จับผิด)                       16. let down (ทำให้ผิดหวัง)

17. carried out (ทำให้สำเร็จ)                      18. turned into (กลายเป็น)

19. looking into (สืบสวน)                        20. held … up (หยุด)

 

 

ที่มา: http://news.eduzones.com/news-1-1-31594.html

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s